Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

BST secretariaat
P/a De Voorweid 6
1566 XL Assendelft

BST voor kwaliteit & betrouwbaarheid

Kwaliteit
Waar het gaat om natuurgericht werkende therapeuten, en daar valt de spiritueeltherapeut ook onder, is er een enorm aanbod. Wij hechten groot belang aan kwalitatief goed opgeleide en betrouwbare therapeuten. Het is belangrijk dat zij in staat zijn om hun cliënt op integere en professionele wijze te begeleiden op hun weg naar een kwalitatief beter leven. 

Elke spiritueeltherapeut beschikt over een gedegen basis in kennis en kunde. Daarnaast heeft ieder zijn of haar eigen specialisatie. Deze specialisatie vloeit voort uit extra studie en beoefening op dat onderdeel. 

Betrouwbaarheid
Professionals, en dat zijn spiritueeltherapeuten na een gedegen studie van vier leerjaren, die met  cliënten  werken houden zich zowel aan de (wettelijke) richtlijnen voor privacy en dossiervorming als aan de regels van Ethiek.  Neem gerust even de tijd om hierna te lezen wat ethiek is.

Ethiek  (Grieks: éthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.
Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. De hedendaagse ethiek baseert zich in de regel op de drie uitgangspunten
van de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804):
1) Handel alleen volgens beginselen waarvan je wilt dat ze voor iedereen gelden.
2) Handel zo dat anderen en jezelf als 'goed doel' en nooit alleen als middel gebruikt.
3) Gebruik je vrijheden voor zover je daarmee niet de vrijheden van anderen in gedrang brengt. In de meeste tradities bestaat de ethiek vooral uit het vermijden van de grootste ondeugden, zoals in de christelijke traditie de zeven hoofdzonden: gulzigheid, gierigheid, jaloezie, toorn, onkuisheid, vadsigheid en hoogmoed.

De spiritueeltherapeut zegt niet voor en doet geen toekomstvoorspellingen, maar helpt de cliënt zijn of haar eigen zingeving en inzichten te vinden.